Witamy na stronie Domu Pomocy SpołecznejRudzienko

Dom Pomocy Społecznej ( DPS) mieści się Rudzienku przy ul. Osiedlowej 28, na terenie gminy Kołbiel  w województwie mazowieckim. To prywatna jednostka zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych, adresowanych do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku, a inne formy pomocy i wsparcia w miejscu zamieszkania, nie są wystarczając w stosunku do potrzeb.

Placówka działa od 2009 roku, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r.

DPS Rudzienko znajduje się w rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz.nr.106.

Typ domu 

  • dla osób w podeszłym wieku,
  • dla osób przewlekle somatycznie chorych

 DPS Rudzienko jest przygotowany na przyjęcie 50 mieszkańców. Częściowo są to osoby umieszczane przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej, które wydają decyzję o umieszczeniu osoby potrzebującej i odpłatności, oraz mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej.

W DPS Rudzienko zamieszkują również osoby umieszczone przez rodzinę, która nie jest w stanie pogodzić obowiązków zawodowych z zapewnieniem odpowiedniej opieki osobie chorej lub niepełnosprawnej w warunkach domowych, a także tacy, którzy sami podjęli decyzję o zamieszkaniu w naszej placówce. Mieszkańcy ci nie korzystają wówczas z dofinansowania i sami pokrywają koszty pobytu.

Organy władzy publicznej pełnią ciągły nadzór nad utrzymaniem odpowiednich standardów, które musi spełniać placówka art. 68 ustawy o pomocy społecznej i regularnie przeprowadzane są kontrole sprawdzające pod kątem jakości świadczonych usług, spełniania wymogów dotyczących budynku, sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej mieszkańców, oraz kwalifikacji i przwidłowego wskaźnika zatrudnienia personelu.

Szybki kontakt

Zakład Opieki Zdrowotnej i Pielęgnacyjnej
Dom Opieki "Rudzienko"

05-340 Rudzienko k/Kołbieli ul.Osiedlowa 28.

Informacja o przyjęciach pensjonariuszy/seniorów - tel. 533 656 788

tel. 0-22 795 90 01, 604 911 569

http://e-mail: dps_rudzienko@wp.pl;  zozotwock@wp.pl
http://www.rudzienko.pl

Copyright © 2018 by Dom Pomocy Społecznej "Rudzienko".

05-340 Rudzienko k/Kołbieli ul.Osiedlowa 28